Ускорен тридневен курс за допълнителна квалификация „Противодействие на екстремизма и радикализацията”

В следствие на възникналите нови условия за сигурност, изискванията на новоприетата нормативна база, политиката на ръководството на Република България за постигане на адекватност в подготовката по противодействие на тероризма, Военна академия „Г. С. Раковски” е предприела редица инициативи, сред които e разработването на ускорен тридневен курс за допълнителна квалификация „Противодействие на екстрeмизма и радикализацията”.

По време на обучението специализантите придобиват знания за участие в планирането на мерки в съответните организации, свързани с идентификацията на признаците на екстремизъм и радикализация, усвояват и систематизират знания за основните понятия, свързани с тероризма, квалификацията на видовете тероризъм, основните признаци за осъществяване на терористична дейност, основните направления за мотивация за извършване на терористични актове, психологическите особености на терориста.

Като гост лектори в курса участват изявени теоретици и експерти от практиката по разглежданите проблеми.

След приключване на обучението специализантите добиват умения да извършват анализ и да идентифицират признаците за извършване на терористична дейност, да извършват мониторинг на служителите във ведомствата и организациите, да идентифицират признаците на радикализация, да предоставят експертиза по отношение на набелязване на мерки за организация на ведомствената (организационната) система за сигурност за противодействие на екстремизма и радикализацията.

Получили съответната квалификация, обучаемите могат да провеждат и вътрешноведомствено обучение по превенция на екстремизма и радикализацията.

Таксата за участие в ускорения тридневен курс за допълнителна квалификация

„Противодействие на екстрeмизма и радикализацията” е 400,00 (четиристотин) лева за участник.
За контакти и допълнителна информация: подполковник доцент д-р Петър Господинов Маринов, доцент в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно-щабен”, служебен телефон 029226620, GSM 0898749370.

Програма на курса

Виж още

Основен доклад на генерал-майор д-р Груди Ангелов на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ във връзка с международната научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 11-12 април 2018 г.