СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА ЛОГИСТИКАТА

доцент д-р Мирослава Раковска
Ръководител катедра „Логистика“ в УНСС, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и председател на Управителния съвет на Българска асоциация по логистика

 

Резюме: Взаимодействието между висшите училища и бизнеса е един от аспектите на концепцията за „триъгълник на знанието“, която лежи в основата на европейската политика за насърчаване на иновациите. В статията е разгледано сътрудничеството между висшите училища и бизнеса в България в областта на логистиката по примера на катедра „Логистика“ в Университета за национално и световно стопанство и са очертани добрите практики и възможностите за бъдещо усъвършенстване. Анализът показва, че формите на това сътрудничество са разнообразни, което се дължи на факта, че специалността е силно практически ориентирана. Интегрирането на бизнеса и висшите училища при обучението на студентите и провеждането на научните изследвания в логистиката и управлението на веригата на доставките носи ползи и за двете страни и е фактор за постигането на високо ниво на професионална и научна компетентност.

Ключови думи: сътрудничество, висши училища, бизнес, логистика, управление на веригата на доставките.

Увод

През последното десетилетие концепцията за „триъгълник на знанието“ се превърна в основа на европейската политика за насърчаване на иновациите. Това е термин, който се отнася до сътрудничеството между висшите училища (ВУ), бизнеса и научноизследователските институции, основано на засилен обмен на знания с оглед насърчаването на иновациите.1 В основата на взаимодействието между ВУ и бизнеса често лежи необходимостта от осигуряването на съответствие на обучителните програми с практиката и от предоставянето на възможност за ранен контакт между бизнеса и потенциалната работна ръка. Статията цели оценка на сътрудничеството между ВУ и бизнеса в България в областта на логистиката с оглед очертаване на добрите практики и възможностите за бъдещото усъвършенстване. Проведено е казусно изследване в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) на базата на дългогодишния опит на автора като преподавател, научен секретар и ръководител катедра „Логистика“ в УНСС, пряко участвал в реализирането на добрите практики. Казусът е разработен в рамките на проект по програмата Erasmus+ FRAMELOG, Европейска рамка за „триъгълник на знанието“ в логистичния сектор“ (FRAMELOG: European Knowledge Triangle in the Logistics Sector), който включва анализ на 13 европейски висши училища.

С оглед на постигането на поставената цел статията е структурирана както следва: извършен е преглед на литературата; представена е методиката на изследването; разгледани са добрите практики на УНСС при взаимодействието му с бизнеса в областта на логистиката; направени са изводи и обобщения, както и са очертани възможности за бъдещо развитие.

Преглед на литературата

 Университетското образование е изправено пред предизвикателството непрекъснато да адаптира програмите си, тяхното съдържание и обучителните методи, за да посреща нуждите на бизнеса.2 Това изисква установяването и поддържането на взаимоотношения на сътрудничество между ВУ и бизнеса (СВУБ), чието значение нараства, тъй като води до взаимни ползи не само за двете страни, но и за обществото. От 80-те години на миналия век СВУБ непрекъснато се засилва и така все повече привлича вниманието на учени, практици и държавни институции, ангажирани с формирането на политики за висшето образование.3 Понастоящем сътрудничеството между двата сектора се възприема и като важна социална отговорност.4

Все повече учени се фокусират и върху правителствените мерки в подкрепа на СВУБ. Така например Seppo и Rõigas извършват оценка на тези мерки в Европа и стигат до извода, че техният интензитет и обхват се различават значително между страните. Анализът на авторите разкрива, че финландската, австрийската, белгийската, датската и шведската система са най-добре балансирани и осигуряват много висока подкрепа и интензитет на въпросното сътрудничество. От друга страна Естония, България и Италия се характеризират с най-малък брой мерки в подкрепа на СВУБ, както и с най-слаба отзивчивост от страна на бизнеса към проблемите на висшето образование.5

Мотивите на двете страни (ВУ и бизнес) да си взаимодействат са различни. Най-общо, поради нарастващата глобална конкуренция, бизнесът е изправен пред необходимостта да търси нови методи за повишаване на конкурентоспособността си, включително и трансфер на знания от ВУ, привличане на талантливи потенциални служители и повишаване имиджа на компаниите. От друга страна мотивите на учените да си сътрудничат с бизнеса са твърде разнообразни. Поради недостатъчното публично финансиране връзките с бизнеса се разглеждат като източник на допълнителни ресурси за финансиране на образователната система, а също и за осигуряване на оборудване, лаборатории, материали и други помощни средства за обучението. Сътрудничеството между ВУ и бизнеса може да допринесе и за подобряване на качеството на изследванията и обучението посредством осигуряването на практически контекст и запознаване на студентите и изследователите с проблемите и новостите в практиката. Посредством сътрудничеството с бизнеса изследователите могат да получат достъп до иновативни техники, съвременно оборудване и обратна връзка от практиката за изследователски идеи и резултати. Нещо повече, СВУБ също повишава репутацията на ВУ и на учените, ангажирани с него.6 Можем да заключим, че СВУБ е важен метод за постигане на целите както на бизнеса, така и на висшите училища.

Сред най-често посочваните в литературата области на взаимодействие между ВУ и бизнеса са теоретичните и практикоприложните изследователски проекти, срещи и конференции, мобилността на студенти и изследователи, консултантските услуги и обучението, съвместното ръководство на магистърски и докторски тези, както и неформалните контакти.7 Изследване сред представители на академичната и бизнес общност показва, че е налице необходимост от практически ориентирано образование, съответстващо на потребностите на бизнеса, и че участието на практици в курсовете на обучение, както и провеждането на стажове в компании са механизмите с най-голямо влияние върху професионалната реализация на завършващите студенти.8 Друго изследване разкрива очакванията на бизнеса висшите училища да развиват необходимите компетенции у студентите и готовността му да съдейства за този процес с предоставянето на възможности те да придобият практически опит и да бъдат назначени на работа, като същевременно компаниите са по-малко заинтересувани да включват учени в бизнес процесите си.9 Plewa et al. акцентират върху значението на такива механизми на сътрудничество, като формирането на алумни мрежи, промотиране на СВУБ в публичното пространство и най-вече участието на представители на бизнеса в управленските структури на ВУ (и обратно) за осигуряването на съответствие между образованието и практиката – както при създаването на образователни програми, така и при извършването на самото обучение.10 Нещо повече, авторите подчертават, че вместо да се концентрират върху финансовите и нефинансовите ресурси за стимулиране на бизнеса към сътрудничество с ВУ, ръководствата на двете страни трябва да се фокусират върху развитието или подобряването на взаимоотношенията на високо управленско ниво като среда за осъществяването на съвместни дейности.

Тези взаимодействия могат да се осъществяват и без прякото участие на ВУ като институции. Bodas Freitas et al. подчертават, че личните договорни взаимоотношения между компании и отделни учени заемат най-малко 50% от СВУБ.11 Тези неформални връзки обаче предоставят възможности за установяването на формално сътрудничество на институционално равнище.

В областта на логистиката взаимовръзката между теория и практика и приобщаването ѝ в образователния процес не са новост. Сътрудничеството между бизнеса и ВУ се извършва най-често посредством организирани посещения в компании, включване на проблематиката на бизнес проекти в съдържанието на курсовете,12 използване на лектори от практиката, които да разкрият полезен практически опит,13 и разкриване пред студентите на реални проблеми от практиката, както и на съвременните средства и техники за тяхното разрешаване.14

Прегледът на чуждестранната литература показва значимостта на изследвания проблем, а именно връзката между бизнеса и ВУ най-вече за практически ориентираните специалности, каквато е логистиката. В България това е все още неизследвана област, разкриваща множество възможности за проучване на различните ѝ аспекти, включително степен на СВУБ, мотивация на участващите страни, предизвикателства и възможности за бъдещо развитие в контекста на подобряване на международната конкурентоспособност на българските ВУ, предоставящи обучение по логистика/управление на веригата на доставките.

Методика на изследването

 Изследването има качествен характер, тъй като се базира на казусно проучване с оглед осигуряването на задълбочено разбиране на връзката между ВУ и бизнеса в областта на логистиката в България. Обучение по бизнес логистика в страната ни се предоставя от УНСС, Икономически университет – Варна, Военната академия „Георги Стойков Раковски“ и Националният военен университет “Васил Левски” във Велико Търново. Обект на изследването е УНСС, представляван от катедра „Логистика“. Той е избран поради факта, че УНСС е най-голямото ВУ в страната, предоставящо обучение в областта на икономиката и управлението, а катедра „Логистика“ в УНСС има най-дългогодишен опит в обучението по бизнес логистика в България (27 години) и е лидер от гледна точка на натрупан опит, брой завършили студенти и обществено признание.

Източниците на емпирични данни за извършване на казусното проучване са опитът на автора (първичен източник), както и университетски и катедрени документи и материали (вторични източници).

Добри практики на сътрудничество между УНСС и бизнеса в областта на логистиката

Университетът за национално и световно стопанство е лидер в българското висше образование с 97-годишна история. В университета се обучават 21 534 студенти в редовна и дистанционна форма на квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и 450 док­то­ран­ти.15 От създаването си преди близо век до сега преподаватели и възпитаници на УНСС са видни учени, държавни дейци, премиери, министри, депутати, бизнесмени. Бизнесът дава заслужено висока оценка на обучението в УНСС – по данни на НОИ за последните години около 97%, т.е. практически всички випускници на УНСС, са се реализирали на пазара на труда16.

В изпълнение на разработената и приета през 2016 г. стратегия за развитие на НИД в УНСС за периода 2016 – 2020 г. значителна част от научната продукция на преподавателите е ориентирана към практиката и се съпровожда с непрекъснатото нарастване на привлечените външни финансови средства от международни и национални източници.17 Един от важните аспекти на научното обслужване на бизнеса и държавата е участието на преподаватели от УНСС в управителни и експертни съвети, както и наемането им като консултанти в различни проекти и бизнес начинания.

Катедра „Логистика“ в УНСС и специалността „Стопанска логистика“ (понастоящем преименувана на „Бизнес логистика“) са основани през 1991 г., с което УНСС става първото висше училище не само в България, но и в страните от Източна Европа, което предоставя специализирано обучение по логистика. Дългогодишният опит на преподавателите от катедрата, както и сътрудничеството с изявени университети за обучение по логистика в САЩ, Швейцария, Франция, Германия и Великобритания играят важна роля за изграждането на съвременно учебно съдържание, в което са отразени най-новите тенденции в развитието на логистичната теория и практика.

Катедрата предлага една специалност в ОКС „бакалавър“ – „Бизнес логистика“, и две специалности в ОКС „магистър“ – „Управление на веригата на доставки“ и „Бизнес логистика“, както и обучение на английски език по специалност „Управление на веригата на доставки“ в магистърска степен за чуждестранни и български студенти. Учебните планове са съобразени с изискванията на бизнеса и са разработени въз основа на щателно проучване на предлаганите в университетите на страните членки на Европейския съюз програми по логистика.

През ноември 2017 г. специалностите „Бизнес логистика“ и „Управление на веригата на доставките“ в бакалавърската и магистърската степен бяха успешно акредитирани от Европейската асоциация по логистика (European Logistics Association – ELA), което е свидетелство за високото качество на обучението по тези специалности. Студентите с успех над 4,40 се освобождават от полагането на изпити за получаването на европейските сертификати European Junior Logistician (EJLog) и European Senior Logistician (ESLog) съответно за двете специалности.

Обучението в докторантура към катедра „Логистика“ двукратно е акредитирано от НАОА с висока оценка за 6-годишен период. Осем докторанти, един от които чуждестранен гражданин, успешно са защитили дисертация. В момента се обучават 13 докторанти.

В специалността се приемат средногодишно около 60 студенти в бакалавърска степен и 30 – 35 студенти в магистърска степен, като тенденцията е за увеличаване на приема в магистърскайд степен. Преобладаващата част от завършилите студенти работят по специалността в различни области и отрасли на икономиката и дават своя принос за развитието на логистиката в страната. Професията е една от високоплатените‚ като завършилите специалисти се реализират бързо в логистичните отдели на производствени и търговски фирми и във фирмите, предоставящи логистични услуги (транспорт, спедиция, складиране, митническо обслужване и др.), стигайки често до вицепрезидентски и президентски позиции. Реализацията на дипломираните специалисти по логистика е почти 100%.

Центърът за логистични изследвания и обучение е създаден като обслужващо звено към катедра „Логистика” през 2000 г. В Консултативния съвет на центъра участват преподаватели от катедра „Логистика“ и представители на бизнеса. Центърът участва в разработването и реализацията на научно-образователни проекти съвместно с компании от бизнеса и с висши училища. Финансирането е осигурено от външни организации.

Дългогодишни и активни бизнес партньори на катедрата са фирми от логистичния сектор или логистични отдели на големи търговски или производствени компании, както и нестопански организации като Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара, Българската асоциация по логистика, Българската асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството, Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата и др. Контактът с тях осигурява взаимен обмен на полезна информация и подкрепа за образователния и научния процес.

Специфични инициативи за подобряване на сътрудничеството с бизнеса

Катедра „Логистика“ е стартирала редица конкретни инициативи, касаещи иновативния подход в обучението и научноизследователската работа и тяхното интегриране с бизнеса. Приложените иновативни методи за обучение целят да се осигури високо качество на образованието и изследванията.

Формиране на борд на съветниците към катедра „Логистика“. Бордът се състои от представители на бизнеса – висши мениджъри по логистика или управление на веригата на доставките. Основната му функция е да предлага инициативи за обвързване на обучението, бизнеса и научните изследвания в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките и да съдейства за тяхната реализация с оглед подобряване на възможностите за професионална реализация на студентите, обучаващи се по специалностите, водени от катедрата. Бордът се събира преди началото на всеки семестър за конкретизиране на мероприятията за съответния семестър.

Обучение чрез казуси. Практика на катедрата е преподавателите да симулират реални ситуации, свързани с логистиката на различни компании. Студентите се разделят на по-малки групи за решаването на конкретни казуси. Целта на решаването на казуси е развиването на самостоятелно мислене и анализирането на реални ситуации за вземането на важни решения. Стремежът на преподавателите е всеки студент да попадне в различен екип при всеки нов казус с цел запознаване с други гледни точки и развиване на умения за работа в екип. За целите на обучението чрез казуси фирмите партньори предоставят свои реални проекти и решения на проблемни области, които се разработват във вид на учебни казуси от преподавателите, водещи дисциплините, релевантни на проблематиката от практиката.

Привличане на гост преподаватели и редовни преподаватели от бизнеса. Принципът на интегриране на обучението и бизнеса е залегнал и в привличането на лектори професионалисти по логистика и управление на веригата на доставки. Неотдавна стартира инициативата на катедрата „Срещни бизнеса – бъди успешен в логистиката“, с поредица от ежемесечни лекции в УНСС на изявени мениджъри в областта на логистиката. Катедрата използва тази доказано добра практика при обучението, като организира открити лекции на представители на бизнеса, практически презентации (например на мобилен симулационен склад, баркод системи) и др.

Лекциите се организират в някоя от високотехнологично оборудваните зали на УНСС. Презентациите са тематично обвързани с изучаваните дисциплини, но са изцяло практически ориентирани и дават възможност за запознаване на студентите с реалните процеси във фирмите. Лекциите се инициират от катедра „Логистика“, но са изцяло финансирани от съответната фирма. Те са публични, обявяват се предварително в интернет и публичното пространство на УНСС и са достъпни за всеки, който проявява интерес. Това е изпитана добра практика не само за обучение на студентите от специалността, но и за промотиране на специалността сред студентите от 1-ви и 2-ри курс, които избират специалност след завършен втори курс.

Заетите в областта на бизнеса са мотивирани да участват в тази инициатива – те искат да споделят опит и да стимулират студените за работа. Тези срещи са добра възможност и форум за осъществяване на директен контакт на бизнеса с потенциални кадри за сключване на договори за работа.

През последните 7 години се наблюдава нова тенденция за интегриране на бизнеса в обучението – назначаване на щатни преподаватели в катедрата с голям практически опит в областта на логистиката. Повече от 50% от щатните преподаватели в катедрата имат над 10 години опит като мениджъри по логистика. Преподаването съвсем естествено излиза от традиционното теоретично обучение чрез обогатяването му с реални казуси и споделянето на практически опит.

Провеждане на стажове в партньорски организации. Съгласно учебния план за ОКС „бакалавър“ студентите имат 120 часа преддипломен стаж, който трябва да проведат във фирма от логистичния сектор или в логистичен отдел на голяма търговска или производствена компания. Целта е да се разкрие в практиката приложението на теоретичните концепции и постановки. Практиката се ръководи от научен ръководител от катедрата и от отговорник от страна на приемащата фирма. Разработени са указания за провеждане на практиката, публикувани на сайта на катедрата18. Съдържателно те са обсъдени с представители на бизнеса. Предложени са образец на отчет за проведената практика, както и начинът за формирането на оценката. Студентите от специалността се възползват от устойчивите традиционни връзки на катедрата с бизнеса и институциите и провеждат своя практически стаж във фирмия като Кока-Кола HBC, Луфтханза Техник, Фреш Лоджик, Лидл, Кауфланд, Граммер, Милицер и Мюнх, Дискордия, Уърлд Транспорт Овърсийз България, Гопет Транс, МВ Логистика и др. През 2013 г. стартира инициативата на катедрата за договорно обвързване на бизнеса във връзка с провеждането на студентски практики.

В подкрепа на стажовете като част от обучението по логистика катедра „Логистика“ си партнира успешно с Българската асоциация по логистика при стартирането на специализиран уебсайт за предлагане и търсене на работни позиции в областта на логистиката19. Платформата е атрактивна за компаниите, които могат да обявяват работни позиции в областта на логистиката, а също и за търсещите работа или стаж професионалисти и студенти. Това е първата по рода си платформа в България, която се характеризира с най-широката база данни от професионалисти по логистика, насоченост към хора с практически опит и/или образование по логистика/управление на веригата на доставките и прецизиране на обявите в над 20 специфични за логистиката категории.

Организирани посещения на студенти в партньорски организации. В подкрепа на практическото обучение по конкретни дисциплини всеки семестър се организират поне две посещения във фирми с оглед запознаване на място с реалните логистични процеси. Тези посещения се предхождат от предварителна подготовка от страна на преподавателите и фирмата домакин, която включва запознаване на фирмата с изучаваната проблематика, за да се осигури съответствие между нея и онагледяваните фирмени процеси. В същото време преподавателите получават обратна връзка от фирмите за осъвременяване съдържанието на дисциплините.

Стимулиране на таланти. Инициативата „Мениджър за един ден“ се проведе за първи път през учебната 2017/2018 г. и предизвика значителен интерес у студентите и бизнеса. Тя се състои в задаването на тема от страна на бизнес организация, която следва да се разработи от студентите във вид на казус, есе, проектно предложение и други гъвкави форми на презентиране на идеи на талантливи студенти. След оценка на представените разработки от страна на възлагащата организация най-добрите студенти получават възможността да съпътстват за един работен ден мениджъра логистика/верига на доставките, в рамките на който той ги запознава с отговорностите и предизвикателства в работата си.

Обвързване на докторантурите с практиката. Докторантурата по научната специалност „Стопанска логистика“ има 23-годишна история и специфични характеристики в контекста на българската академична среда, тъй като е единствената в България. Научноизследователската дейност на докторантите е фокусирана върху реалните проблеми на развитието на логистиката и логистичния сектор в България и това предопределя и засиления специализиран фокус към докторската програма. Докторантите се насочват към изследване на актуални проблеми на различни йерархични равнища на науката и практиката в областта на логистиката и получават пълна подкрепа от страна на организациите партньори за осигуряването на емпирични данни, но също и за включването на съвременни приложни методи в научните разработки.

През последните години се наблюдава активен интерес от страна на бизнеса към докторантурата и научноизследователската работа по логистика. Доказателство за това е, че за обучение в докторантура към катедрата са привлечени логистични мениджъри и консултанти от големи компании в България и Европа – Овергаз, Спиди, Кока-Кола, М&М, Аgility (Швейцария), Делойт (Германия), Луфтханза техник и др. Темите на техните дисертационни трудове са силно обвързани с работата им в практиката и предоставят широко поле за интегриране на практиката в публикационната и обучителната дейност на катедра „Логистика“.

Сътрудничество с бизнеса в областта на фирмените обучения. Катедра „Логистика“ има добри традиции в установяването и развитието на сътрудничество с български и международни компании по повод обучението на служителите им в областта на логистиката. Обученията се организират и извършват от Центъра за логистични изследвания и обучение. Пример за такова обучение е тримесечният курс по стопанска логистика на 25-има мениджъри от „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ“. Обучението е извършено от академичния състав на катедрата с ресурсите на УНСС и е изцяло финансирано от компанията. Друг пример е петмесечният курс на 36-има служители от различни български фирми по логистика и управление на веригата на доставките с участието на преподаватели от Италианската асоциация по логистика (AILOG) и финансиран от италианското Министерство на външната търговия и Италианския институт за външна търговия (ICE). Освен обучението продукт на съвместния проект е и публикуването на двуезичен италианско-български и българо-италиански терминологичен речник по логистика. Академичната общност на УНСС, обучаваните и бизнесът в България високо оценяват ползите от проведеното обучение.

Последният пример на връзката висше образование – бизнес засяга сътрудничеството с групата на Coca-Cola HBC. По инициатива на Центъра за логистични изследвания и обучение през март 2018 г. е сключен договор за обучение, което е част от Академията за планиране на веригата на доставки на групата. На обучение подлежат специалисти по планиране на веригата на доставките от всички 28 държави, където е представена компанията.

Сътрудничество с бизнеса в областта на научните изследвания. Катедра „Логистика“ е установила, поддържа и развива партньорски взаимоотношения и контакти с потенциални потребители на резултатите от научните си разработки. За периода 2009 – 2017.  докторанти и преподаватели от академичния състав на катедрата участват в разработването на научноприложни проекти, предназначени за конкретни стопанска субекти, като са реализирани 4 изследователски проекта, финансирани от фонд „НИД“ на УНСС. Във всеки от проектите са разработени казуси от страна на представители на бизнеса, като в казус от изследването „Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България“ отправените реални предложения за разширяване на портфолиото от логистични услуги впоследствие са внедрени в практиката.

Изводи и възможности за бъдещо развитие

Обучението по логистика в УНСС съчетава теоретични и практически методи с цел повишаване качеството на знанията. Водещата катедра е анагажирана с каузата да обучава студентите така, че да им осигури високо ниво на знания, практически опит и аналитични умения. Интегрирането на представители на бизнеса в обучението по логистика променя качествено образованието. Обединяването на общите усилия на академичния състав на катедра „Логистика“ и бизнеса при обучението на студентите и провеждането на научните изследвания е доказано добра практика за постигане на високо равнище на компетентност в областта, за развиването на способности у студентите за анализиране на реалните процеси и за екипна работа и адаптивност към различна организационна среда.

Катедрата предвижда да продължи тенденцията за назначаване предимно на млади учени и такива с практически опит в областта на логистиката за щатни преподаватели. Тя си е поставила приоритетна задача да привлече лектори от практиката за хонорувани преподаватели с поне 10% лекционно участие по всяка конкретна дисциплина от учебния план. Българската асоциация по логистика, която има виртуална платформа за предлагане и търсене на работа, би могла да я обогати с виртуална борса на набор от тематични лекции, с които бизнесът да участва в практическото обучение на студентите. Работи се усилено с бизнес партньорите за въвеждането на менторска програма, при която мениджъри стават ментори на студенти и ги подкрепят със съвети в обучението и професионалното им израстване, както и за разработването на критерии за сертифициране на бизнес организации, които подкрепят научната дейност и развитието на обучението по логистика.

Разгледаните добри практики, прилагани от едно от обучаващите звена по логистика в България, показват, че формите на СВУБ в областта на логистиката са твърде разнообразни, което се дължи най-вече на факта, че специалността е силно практически ориентирана. Интегрирането на обучението и бизнеса носи ползи за студентите, тъй като спомага за усъвършенстване на практическите им умения в съответствие с потребностите на пазара на труда, за правилен и желан избор на работна позиция и за по-лесен преход към работата. Ползи се реализират и за бизнеса най-вече поради това, че се обучават по-добри специалисти, които са потенциални бъдещи служители. Необходимо е възприемането на подобен интеграционен подход и от останалите висши училища в страната, които предлагат обучение по логистика, с оглед подобряване на качеството на образованието и създаване на предпоставки за осъвременяване на учебните планове и изучаваните дисциплини според нуждите на пазара на труда. За тази цел фокусът следва да бъде върху изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса, които да обхващат и други иновативни аспекти на сътрудничеството освен разгледаните в настоящото изследване.

 

1 Еuropean Commission. Knowledge Triangle and Innovation. http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/knowledge-innovation-triangle_en

2 Afonso, A., J. J. Ramirez, J. M. Diaz-Puente. University-industry cooperation in the education domain to foster competitiveness and employment. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2012, № 46, pp. 3947-3953.

3 Etzkowitz, H. The norms of entrepreneurial science: cognitive effects of the new university-industry linkages. In: Research Policy, 1998, Vol. 27, № 8, pp. 823-833.

4 Valentín, E. M. University-industry cooperation: a framework of benefits and obstacles. In: Industry & Higher Education, June 2000, pp. 165-172.

5 Seppo, M., K. Rõigas, U. Varblane. Governmental support measures for university-industry cooperation–Comparative view in Europe. In: Journal of the Knowledge Economy, 2014, № 5, pp. 388-408.

6 Franco, M., H. Haase. University–industry cooperation: Researchers’ motivations and interaction channels. In: Journal of Engineering and Technology Management, 2015, № 36, pp. 41-51.

7 Ibidem.

8 Afonso, A., J. J. Ramirez, J. M. Diaz-Puente. Op. cit.

9 Pavlin, S. Considering university-business cooperation modes from the perspective of enterprises. In: European Journal of Education, 2016, Vol. 51, № 1, pp. 25-39.

10 Plewa, C., V. Gala´n-Muros, T. Davey. Engaging business in curriculum design and delivery: a higher education institution perspective. In: Higher Education, 2015, № 70, pp. 35-53.

11 Bodas Freitas, I. M., A. Geuna, F. Rossi. Finding the right partners: institutional and personal modes of governance of university-industry interactions. In: Research Policy, 2013, Vol. 42, № 1, pp. 50-62.

12 Goffin, K. Operations management teaching on European MBA programmes. In: International Journal of Operations & Production Management, 1998, Vol. 18, № 5, pp. 421-451.

13 Van Hoek, R. Logistics education: Achieving market and research driven skill development. In: International Journal of Physical Distribution and Logistics, 2000, Vol. 31, № 7/8, pp. 505-519.

14 Alverstein, V., L.K. Johannesen. Problem-based learning approach in teaching lower level logistics and transportation. In: International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 2001, Vol. 31, № 7/8, pp. 557-573.

15 University of National and World Economy. http://www.unwe.bg/

16 UNSS, Otchet na rektorskoto rakovodstvo za perioda 12.2015-12.2016.

17 UNSS, Doklad na zam.-rektora po nauchno-izsledovatelskata deinost za Otchetnata godishna sesia na NID 2016.

18 University of National and World Economy, Department of Logistics. http://departments.unwe.bg/logistics

19 Bulgarian Logistics Association. Logistics jobs, http://logisticsjobs.bg/