Във Военна академия бе открита Годишната международна научна конференция

В рамките на Международната седмица във Военна академия бе открита Годишната международна научна конференция на тема „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ в научни направления „Национална сигурност и отбрана“, „Военно дело“, „Социални, стопански, правни и хуманитарни науки“, „Природни и технически науки, математика и информатика“ и „Радикализация и тероризъм“. Сред основните цели на конференцията е да осигури възможност за демонстриране на теоретични и практически изследвания, осъществени от академичния състав на Военна академия, докторанти, студенти, специализанти и гости по засегнатата проблематика.

Конференцията откри полковник доцент доктор Димитър Ташков, заместник-началник на  Военна академия по учебната и научна част, който даде думата за приветствия на о. р. генерал-лейтенант Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната и генерал-лейтенант Пламен Атанасов, заместник-началник на отбраната. Като подчерта, че ЕС и НАТО следва да работят съвместно в атмосфера на прозрачност, генерал Запрянов изказа увереност, че предизвикателствата могат да се трансформират в предимства. Той сподели, че очаква докладчиците да разгледат причините за възникване на радикализацията и тероризма, като подчерта, че научните резултати са важни за отбранителната ни способност. Заместник-началникът на отбраната се спря на актуализирането на редица стратегически и концептуални документи на ООН, ЕС и НАТО. Генерал-лейтенант Атанасов акцентира и върху актуализацията и приемането на множество национални документи, които разширяват правно-нормативната рамка на страната ни по прилагане на политиките за противодействие на радикализацията и тероризма и нормативно регламентират участието на Въоръжените сили. „За ефективната превенция и противодействие на радикализацията и тероризма е необходимо постигането на единно разбиране на рисковете и координиране на действията на компетентните държавни органи при повишени нива на заплаха от терористична дейност”, категоричен бе заместник-началникът на отбраната.

Генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия, приветства участниците в международната конференция и отбеляза, че съвпадането й с честването на годишнината от основаването на Военна академия е традиция. „Нашите очаквания са резултатите от днешния форум да бъдат действен принос на академичната и експертна общност за намиране на способи към формиране на единно научно-експертно разбиране за същността, мащабите и предизвикателствата пред сигурността в Европа, както и за усъвършенстването на настоящите и създаване на нови програми за образование и квалификация във Военна академия „Г. С. Раковски“, сподели генерал-майор д-р Ангелов.

Виж още

Представяне на възможностите на компютърно подпомагано учение „Съвместни усилия” във Военна академия