Етичен кодекс

Общи положения

„Българска военна мисъл“ е двумесечно научно онлайн издание на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Водещите принципи за него са обективност, безпристрастност и научност към разглеждането на всяка тема.

Главното в дейността на списанието е публикуването на теории, концепции и постижения в обучението и образованието в областта на сигурността и отбраната, разпространението на знание и на резултатите от научни изследвания.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ и редакционната колегия се придържат към най-високите стандарти на етично поведение във всички етапи на публикационния процес. Крайъгълните камъни на нашата политика са – без плагиатство, без нападки и изопачаване на данни, точно цитиране на използваните източници и справочна литература, никаква толерантност към публикуването на материали, които вече са били публикувани или предложени за публикуване в друго списание.

Отговорности на редакционната колегия

Редакционната колегия е отговорна за всеки материал, който се публикува в списанието. От нейните членове се очаква:

 • да приемат или отхвърлят предложените за публикуване статии;
 • да публикуват материали, които са в помощ на процеса за образование и обучение в областта на сигурността и отбраната;
 • да направят списанието достъпно за обществото и да осигурят получаването на обратна информация за публикуваните материали;
 • да осигурят публикуването само на качествени материали;
 • да осигурят свобода на изразяване на мненията на авторите;
 • да поддържат почтеността в академичните среди;
 • да предотвратяват опитите на бизнес средите да компрометират научността;
 • да бъдат готови да публикуват коригиращи бележки или извинения, когато се налага;
 • да запазват анонимността на рецензентите и конфиденциалността на бележките;
 • да не допускат конфликт на интереси или плагиатство;
 • да повишават и насърчават обективността и отговорното поведение в процеса на оценяване на материалите.

Отговорност на авторите на статии

 • Авторите трябва да декларират, че предлаганите материали не са публикувани или не предстои да бъдат публикувани в друго списание или да посочат онези части, които вече са били използвани в друга тяхна публикация.
 • Авторите са отговорни за коректното цитиране и използване на литературните източници.
 • Авторите са длъжни да пазят данните за предадените за публикуване материали и при необходимост да ги предоставят на списанието.
 • Авторите са длъжни да не допускат плагиатство в своите статии.
 • Авторите трябва да декларират случаите, които могат да бъдат разглеждани като конфликт на интереси при публикуването на даден материал.

Отговорности на рецензентите

 • Рецензентите трябва да бъдат обективни в своите отзиви.
 • Рецензентите трябва да декларират случаите, в които е възможно да се породи съмнение за конфликт на интереси при рецензирането.
 • Рецензентите трябва да се уверят, че използваните данни са коректни и цитирани правилно, а ако се наложи, да искат потвърждение за автентичност.
 • Да се осигури анонимност на рецензиите.

Действия в случай на констатирано неетично поведение

 • Случаи на плагиатство, конфликт на интереси, изопачаване на данни или всяко друго забелязано неетично поведение могат да бъдат съобщавани на редакционната колегия от всекиго и по всяко време.
 • За неетично поведение може да се смята всеки случай, който не е в съответствие с общите положения или отговорностите, посочени в предишните раздели.
 • Анонимните сигнали няма да бъдат толерирани и ще остават без отговор.
 • В случай на необходимост разследването може да бъде инициирано от главния редактор на списание „Българска военна мисъл“ и проведено от Етичната комисия на Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
 • Не се допуска обвинение, преди да има доказателства.
 • Ако неетичният автор е от състава на Военната академия, се прилага Етичният кодекс на Академията, а ако авторът е външен – той бива уведомяван, че негови материали повече няма да се публикуват в сп. „Българска военна мисъл“.