Изисквания за публикуване

Статии се предлагат за публикуване след регистрация в списанието.

Към всяка статия са необходими кратко резюме и ключови думи. В края на статията да има информация за контакти с автора, негова снимка и кратки биографични данни, както и подписано уверение, че трудът му не съдържа класифицирана информация.

Таблиците и фигурите да са с поточна номерация, а за формулите тя да е представена вдясно.

Библиографското цитиране на използваните източници е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им – в края на статията (Endnotes). Не се допуска цитиране само на наименованията на електронни източници.

Статии, които не са оформени в съответствие с посочените изисквания, не се приемат за рецензиране и публикуване в списанието. Редакцията не уведомява авторите при отпадане на статиите им след решение на редколегията.

Вход Регистрация